Støv

Eksponering for organisk støv kan medføre irritasjon og obstruksjon i luftveiene, høysnue/rinitt, kols, samt astma som kan være allergisk og ikke-allergisk betinget. Jordbruk, skogbruk, sagbruk, renovasjon, kompostering av husholdningsavfall, rensing av avløpsvann, næringsmiddelindustri, kornsilo, bakerier, skalldyrproduksjon, fiskeindustri, gjenvinningsindustrien mv. er eksempler på næringer hvor denne eksponeringen forekommer.

Norsk grenseverdi for organisk støv på 5 mg/m3 har vært uendret i mer enn 40 år. Det er god dokumentasjon for at eksponering for denne type støv vil kunne gi alvorlige helseplager og sykdom ved slik høy eksponering. Det er derfor på tide at denne grenseverdien revideres.

  • OY1700

    Vanlig pris 2.000,00 NOK
    Vanlig pris 1.500,00 NOK Salgspris 2.000,00 NOK
    OY1700 sensorikk

Har du noen spørsmål om sveising, støy og sensorikk?