Prinsipper for god forretningsskikk

Korrupsjon
 • Unngå brudd på korrupsjonslovgivning, selv i land med svak håndhevelse av relevant lovgivning.
 • Redusere risiko for korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet gjennom antikorrupsjonsprogram tilpasset størrelse, virksomhet og risiko.
Menneskerettigheter
 • Unngå å medvirke til brudd på menneskerettigheter.
 • Forebygge brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet og iverdikjeden, blant annet gjennom aktsomhetsvurderinger (due dilligence/ risikovurderinger).
 • Håndtere brudd på menneskerettigheter i egen virksomhet.

Arbeidsforhold

 • Respektere arbeidstakeres rettigheter og unngår brudd på arbeidsrettighetslovgivning.
 • Samarbeide med de ansattes representanter.
 • Motarbeide diskriminering.
 • Bidra til avskaffelse av barnearbeid og tvangsarbeid.

Miljø

 • Forebygge, håndtere og redusere negative miljøkonsekvenser avvirksomheten.
 • Innovere og implementere ny miljøteknologi.
 • Forbrukerinteresser Utvise god markedsføringsskikk som ikke krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger eller tar i bruk støtende virkemidler.
 • Sikre at varer og tjenester som tilbys er trygge og av god kvalitet.


Ansvarlig tilnærming

 • Pviot skal ha en ansvarlig tilnærming til prinsipper for godforretningsskikk gjennom å foreta aktsomhetsvurderinger (due dilligence). Tingkart skal ta utgangspunkt i relevante internasjonale retningslinjer og beste praksis for sin sektor, samt iverksette tiltak for kontinuerlig forbedring.

Aktsomhetsvurderinger

 • Identifiserer og adresserer risiko for negativ påvirkning fra egen forretningsvirksomhet, produkt, leverandørkjede og forretningspartnere. Prosessen skal kartlegge og vurdere interne prosedyrer og systemer, samt involvere eksterne interessenter som blir påvirket av Pviots virksomhet.

Interessentdialog

 • Gi interessenter, spesielt de direkte berørte, anledning til å fremme sine synspunkter og komme med innspill, og inkludere disse ved vurderinger i planleggings- og beslutningsprosesser.
 • Kontinuerlig forbedring Planlegge og gjennomføre forbedringstiltak innenfor prinsippene om god forretningsskikk med utgangspunkt i Pviots nåværende situasjon.

Internasjonale prinsipper og beste praksis

 • Kjenne til relevante rammeverk og beste praksis for egen sektor og verdikjede.

Kort oppsummert, "Try not being dicks"

Lyst på en prat om personalg data?